Ziekenhuiszorg

Dec 2010 – jun 2011
Projectmanager Hartcentrum, Maasstad Ziekenhuis
Lid werkgroep Nieuwbouw: het logistiek begeleiden van polikliniek en functieafdeling Cardiologie, waaronder herstructurering van zorg- en behandelprocessen als gevolg van het samenvoegen van twee ziekenhuislocaties (Clara en Zuider). Daarnaast het voorbereiden van de verhuizing naar het nieuwe Maasstad Ziekenhuis in mei 2011, met aandacht voor alle werkzaamheden Cardiologie, inclusief het invoeren van elektronische dossiers om zoveel mogelijk papierloos te kunnen werken.

Aug 2010 – Dec 2010
Managementadviseur Cardiologie, Sint Antonius Ziekenhuis
Adviseren leidinggevenden en maatschap Cardiologie, inclusief oplevering van een business case ten behoeve van een gespecialiseerd Hartfalencentrum Midden Nederland. Samen met leidinggevenden en medisch specialisten die betrokken zijn bij het op te zetten Hartfalencentrum is een professionele business case opgesteld waarin onderbouwingen staan voor verantwoorde besluitvorming.

Jan 2008 – mrt 2010
Manager Bedrijfsvoering Curium-LUMC Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Lid managementteam en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de kliniek van het ziekenhuis: financieel beleid, productie, logistiek, kwaliteit van zorg en personeelsmanagement. Leidinggeven aan behandelingscoördinatoren van afdelingen, educatie, vaktherapie en bureau Flexpool. Extra aandacht voor allocatiemechanisme (overgang Nza tarifering met bekostigingssystematiek naar DBC registratie) en interne budgettering, inclusief herziening managementinformatie. Daarnaast stroomlijning beleidscyclus, opzetten zorgprogramma’s, communicatiestructuur, NIAZ certificeringtraject en het reorganiseren van het aanbod t.b.v. patiënten met een auditieve beperking, inclusief opzet van nieuwe zorgvormen.

Jun 2004 – okt 2004
Hoofd Chirurgische Oncologie Erasmus Medisch Centrum
Manager van drie chirurgische teams, lid managementteam van de Snijdend Oncologische Groep. Invoeren competentiemanagement, optimaliseren werkprocessen c.q. waarborgen continuïteit met verantwoordelijkheden op het gebied van personeelszorg, kwaliteitsmanagement, financieel beheer en productie.

Feb 2003 - dec 2003
Manager Juliana Kinderziekenhuis, Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
Crisismanager ter waarborging van de continuïteit van een Perinatologisch Centrum. Herstel van vertrouwen tussen diverse leidinggevende disciplines. Het ontwikkelen en implementeren van een bestuurlijke visie met aanpassingen in de werkorganisatie, leidinggevende structuur, communicatiestructuur en kwaliteitsbeheersing. Het creëren en implementeren van nieuwe functies en het vlottrekken van een verbouwingstraject. Verhoging van de productie door een verbeterde regionale afstemming en wijziging van het opname- en overplaatsingsbeleid.

Jan 2002 - apr 2003
Divisiemanager OuderKind, Neurozintuigen en Hart Long Centrum, Isala Klinieken
Fusiemanagement en integratie kernfuncties. Lid managementteam, realiseren van ‘kantelingen’ in de werkorganisatie op het gebied van diagnostiek, behandeling en zorg. Aanpassing structuur door ombouw naar zorgeenheden en verkorting communicatielijnen met herijking van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verkorten van de doorstroom van patiënten door verbetering logistiek. Introductie resultaatgericht werken door het expliciteren van prestaties op het gebied van productie, klanttevredenheid, patiëntenlogistiek en zorginnovatie. Het omzetten van het strategische bedrijfsplan tot managementcontracten, passend binnen de Planning & Control cyclus en interne budgettering met resultaatafspraken tussen Raad van Bestuur en deelbudgethouders. Separaat aandacht voor het opzetten van een Perinatologisch Centrum volgens Planningsbesluit.

Jun 2000 - jul 2002
Manager cluster Chirurgische Oncologie en Longziekten / Inwendige Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum
Crisismanager ter waarborging van de continuïteit van de chirurgische oncologie. Herstellen van de samenwerking tussen medische staf en verpleegkundige disciplines. Wederopbouw van de organisatie met interventies op de snijdend oncologische groep, operatiekamer, intensive care en avond/nachthoofden. Voorbereiden van de nieuwe clusterstructuur en inbedding van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Het implementeren van een nieuwe zorgvisie met kwaliteitsdoelstellingen en het voorbereiden van een grootschalige renovatie. Invoering functiedifferentiatie met aanpassing van de personele structuur. Aansluitend crisisinterventie op andere locatie waarbij langdurige personeelsconflicten zijn beëindigd, inclusief herstel leidinggevende structuur en beoogde besturingsfilosofie. Introductie kwaliteitsbeleid ten behoeve van de opleidingsfunctie voor specialisten. Het bevorderen en mede formuleren van een kwaliteitsvisie op ziekenhuisniveau en het implementeren van verbetermaatregelen. Werving en selectie nieuwe leidinggevenden.

Feb 1999 - okt 2000
Management Neurodivisie, Universitair Medisch Centrum
Structuur aanbrengen in kwaliteitsbeleid: opzet en implementatie projectorganisatie, ontwikkeling visie op integraal kwaliteitsbeleid conform beleidsuitgangspunten Raad van Bestuur (INK/EFQM). Nulmeting en invoering kwaliteitsmaatregelen bij divisieleiding, afdeling neurologie, neurochirurgie, polikliniek, KNF, trialbureau en bedrijfsbureau.

Apr 1997 - mrt 2000
Manager Stafbureau, Hoofd Klinische en Ambulante Zorg, Ziekenhuis Gooi Noord
Als lid van het managementteam creëren en implementeren van een ziekenhuisbrede visie op integrale kwaliteit en het organiseren van beleidsvorming op deelgebieden. Optimaliseren van de jaarplanning, inclusief exploitatie. Het coachen van medisch specialisten en leidinggevenden bij de bedrijfsvoering van afdelingen en poliklinieken, verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking en het stroomlijnen van diverse werkprocessen. Invoeren van directe verbetermaatregelen bij psychiatrie, verloskunde en kindergeneeskunde. Het creëren van rust tussen medisch specialisten en de verpleegkundige professie. Voorbereiding en implementatie van de ombouw naar een plattere organisatiestructuur door het invoeren van zorgcoördinatoren. Stroomlijnen managementinformatie en productieparameters. Werving en selectie van nieuwe leidinggevenden en het versterken van managementvaardigheden binnen de verplegingsdienst, poliklinieken en laboratorium.

Sep 1990 - okt 1991
Organisatieadviseur bureau De Kort & Sparreboom
Diverse vormen van managementondersteuning o.a. bij Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei: herverdelen van poliklinische functies over meerdere locaties na fusie. Academisch Medisch Centrum te Amsterdam: analyse werkbelasting afdeling Radiodiagnostiek met aanbevelingen. Tevens optimaliseren van de patiëntenstroom, informatievoorziening en dienstverlening bij Oogheelkunde, Neurochirurgie en KNO. Stichting Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht, Zwijndrecht en omstreken: concipiëren van een nieuw directiereglement na fusie. Ruwaard Van Putten ziekenhuis: herbezinning op taak en positie van de Veiligheids- en Technische dienst na fusie en verhuizing.

Contact

icon

Laan van Zuidbroek 57
7324 BJ  Apeldoorn

martijn@seip-consult.nl

06-53194430