Verstandelijk gehandicaptenzorg

Mei 2013 – heden
Manager Regionaal Expertisecentra Nootdorp/Schiedam (tot 2015) en aansluitend transitiecoach Centra voor Integrale Diagnostiek en Behandeling, Stichting Ipse de Bruggen
Lid managementteam en verantwoordelijk voor de (para)medische, tandheelkundige en agogische behandelzorg in de regio (extramuraal en intramuraal), alsmede hieraan verbonden opleidingen, wetenschappelijk onderzoeken en onderwijs/kennis. Verantwoordelijk voor financieel beleid, productie, logistiek, kwaliteit van zorg en personeelsmanagement. Leidinggeven aan ± 120 behandelaars, vakgroepvertegenwoordigers, coördinatoren en overige (staf)medewerkers. Specifiek aandacht voor het in balans brengen van inkomsten/uitgaven en de geplande doorontwikkeling naar gezondheidscentra voor verstandelijk gehandicapten (geïntegreerde eerste en tweedelijnszorg), inclusief opzet van nieuwe zorgvormen.

Jan 2011- apr 2013
Projectmanager Stichting Ipse de Bruggen, o.a. regio Nieuwe Waterweg Noord en Zuid-Hollandse Eilanden
Resultaatverantwoordelijk voor diverse projecten op het gebied van wonen en dagbesteding, met ondersteuning van directie, regiomanagement en locatiemanagers. Taken en verantwoordelijkheden: optimaliseren van het locatiemanagementteam in de regio NWN/ZHE, coaching van leidinggevenden (MD-programma), visie en koersbepaling t.a.v. huisvesting en dagbesteding, transitie AWBZ naar Wmo, opstellen business cases voor nieuwe woonzorgcentra, Leerloopbaanketens en het internationaliseren van VG expertise. Daarnaast projectondersteuning bij Taskforce vervoer,Integraal ouderenbeleid, etc.

Mrt 2010 – jun 2011
Projectleider Coördinatiecentrum Acute Zorg en Expertise, De Hartekamp Groep
Toegevoegd aan het managementteam van het Expertisecentrum. Het samen met leidinggevenden, behandelaars en overige medewerkers realiseren van een klinisch en poliklinisch aanbod voor VG-cliënten met een complexe psychische en psychiatrische hulpvraag. Accent ligt op het organisatorisch vormgeven en financieel borgen van keten van crisisopvang, -begeleiding en -preventie inclusief onderzoek en diagnostiek. Daarnaast aandacht voor aanscherping van de zorgvisie, ontwikkeling van begeleidingsstijl en samenwerking extern (Nza, zorgkantoor en regiopartners).

Apr 2007 – jan 2008
Locatiehoofd Terreingebonden Wonen, Stichting Hanzeborg
Voorzitter directiebouw vergadering en lid managementteam Stichting Hanzeborg. Eindverantwoordelijk voor het succesvol opzetten en bouwen van een veilige en ontwikkelingsgerichte verblijfs- en behandelvoorziening waar SGLVG-cliënten met autisme kunnen wonen, werken en leren. Aansturen van managers, artsen, behandelcoördinatoren en medewerkers van ondersteunende diensten ten behoeve van het implementeren van een nieuwe beleidsvisie, zorgorganisatie, werkprocessen, bouw en verbouw. Eindverantwoordelijk voor algehele bedrijfsvoering, inclusief bouwbudget.

Jul 2006 – apr 2007
Projectleider Directieraad en Clustermanagement, Stichting Ipse te Nootdorp
Leidinggeven aan verschillende projecten op het gebied van kennismanagement, de ontwikkeling van een full service aanbod in het kader van Wonen, Werken en Dagbesteding, het ontwikkelen van een aanbod en zorgstructuur voor LVG jongeren en het maken van een bedrijfsplan reïntegratiebedrijf voor mensen met een arbeidshandicap. Tevens projectleider HKZ en projectleider elektronisch zorgen begeleidingsplan voor 2.480 cliënten  met aansturing van opleiders en trainers.

Jan 2004 - mrt 2004
Projectmanager Centrum Zonnehof (voor kinderen met een verstandelijke beperking)
Bedrijfsanalyse naar aanleiding van nieuwe wetgeving c.q. ervaren knelpunten op het gebied van financieel beheer, personeelsmanagement, pedagogisch klimaat en ruimtelijke voorzieningen. Toetsing op kwaliteitscriteria Toegankelijkheid, Professionaliteit, Veiligheid en Klantgerichtheid en het komen tot concrete voorstellen ter verbetering.

Mrt 2000 - jun 2003
Projectmanager Wonen, Dagbesteding, P&O en Facilitair Bedrijf, Stichting Ipse
Ondersteunen leidinggevenden bij visievorming en beleidsontwikkeling op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Organiseren werkconferenties, themabijeenkomsten en workshops voor Raad van Bestuur, Divisie-, Cluster- en Locatiemanagers. Invoeren management development programma voor leidinggevenden en coaching op individueel niveau. Ondersteuning bij implementatie van een Servicedesk bij het Facilitair Bedrijf en Dienst P&O.

Contact

icon

Laan van Zuidbroek 57
7324 BJ  Apeldoorn

martijn@seip-consult.nl

06-53194430