Ouderenzorg

Aug 2010 – Sept 2011
Hoofdonderzoeker verpleeghuiszorg, Stichting Hilverzorg (twee perioden)
Uitvoeren en leiden van een groot veiligheidsonderzoek naar aanleiding van incidenten binnen de verpleeghuiszorg (cliëntpopulatie NAH en jonge mensen met dementie) waarbij gekeken is naar de veiligheid voor cliënten, familie / naasten en medewerkers; de kwaliteit van de geboden zorg; specifieke eisen van de doelgroep; het deskundigheidsniveau, competenties en attitude van de medewerkers en de randvoorwaarden waaronder de zorg geboden wordt (waaronder herijking doelgroepenbeleid en ZZP indicaties). Het onderzoek is afgesloten met een diagnose en een (crisis)plan ter verbetering van de situatie, inclusief evaluatie.

Sep 2004 – jul 2006
Rayonmanager, Stichting Thuiszorg IJmond
Resultaatverantwoordelijk voor gehele thuiszorg (V&V en HVZ). Lid managementteam. Taken en verantwoordelijkheden: aansturen leidinggevenden, verbeteren planning en logistiek, optimaliseren kwaliteitsmanagement en verduidelijking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden na reorganisatie. Ontwikkelen strategisch beleid, vertaling in jaarplannen, initiëren systeem van managementinformatie, diverse HRM taken, opzet begroting en investeringsbeleid (planning & control), budgetbewaking, product- en zorginnovatie (o.a. Hospice). Realisatie diverse AWBZ gerelateerde doelen en aantoonbare verbeteringen in bedrijfsvoering, verzuim, productie en opbrengsten thuiszorg. Daarnaast meehelpen opzetten van nieuwe wijkgezondheidscentra.

Dec 2003 – mei 2004
Management Verpleeghuis De Stichtse Hof, Zorggroep Vivium
Coaching van het managementteam op diverse gebieden zoals strategische besluitvorming en organisatiestructuur. In samenwerking met afdeling opleiding komen tot een programma voor management development voor het middenkader. Tevens ontwikkeling kwaliteitsvisie voor alle zorgteams en het doen van onderzoek naar de coördinatie van het medisch secretariaat en zorgsecretariaat, inclusief aanbevelingen.

Okt 1995 - mrt 1997
Beleidsadviseur Bureau Strategie & Beleid, WoonZorg Federatie (thans Actiz / Perspekt)
Ontwikkelen en professionaliseren van de Externe Kwaliteitsbewaking van verzorgingshuizen in Nederland. In samenwerking met de Vereniging van Directies van Bejaardentehuizen (VDB Nederland) opzetten van de audit- en registratiemethodiek. Het werven, selecteren en scholen van auditoren. Voorbereiden en organiseren van audits (planning, intake, bezoek, rapportage, registratie) bij circa 35 woonzorgcentra.

Mrt 1993 - dec 1995
Managementadviseur Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg
Heroriëntatie managementteams V&V op centrale waarden, organisatiestructuur en personeelsbeleid in diverse zorginstellingen. Het als voorzitter directeurenoverleg realiseren van een geïntegreerd aanbod in de ouderenzorg, inclusief nauwe samenwerking met de besturen. Het concipiëren van samenwerkingsovereenkomsten, het creëren en in opdracht van het provinciebestuur invoeren van nieuwe diensten op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk, verpleeghuiszorg en jeugdhulpverlening. Het creëren en implementeren van een nieuwe verpleeghuisfunctie voor ouderen, resulterend in een feestelijke opening.

Contact

icon

Laan van Zuidbroek 57
7324 BJ  Apeldoorn

martijn@seip-consult.nl

06-53194430